Tijdens het eerste consult wordt u gevraagd naar uw algemene gezondheid en medicijngebruik. Het is voor ons belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw medische situatie. U krijgt daarom een gezondheidsvragenlijst die u moet invullen. Ook bij eventuele mutaties is het van belang ons dat te melden. Gebruikt u medicijnen, dan ontvangen we graag een lijst, het liefst een uitdraai van de apotheek. Deze kunt u ook (laten) mailen naar info@tploenen.nl.

We zullen met elkaar bespreken welke klachten er zijn en welke wensen ten aanzien van uw gebit u heeft. In de komende tijd zullen we daar met elkaar aandacht aan gaan besteden. Schroom niet om datgene wat u wilt weten, ook daadwerkelijk te vragen!

In onze praktijk worden veel taken door medewerkers verricht. Ze hebben allen de opleiding genoten voor datgene wat ze in uw mond doen, en alle behandelingen geschieden onder supervisie van een tandarts of mondhygiëniste, die op dat moment ook in het pand aanwezig is. 

Tevens wordt er met u zonodig een afspraak gemaakt bij een van de preventie-assistentes voor aanvullend röntgenonderzoek alsmede een onderzoek naar uw tandvleessituatie (zgn DPSI-score, in onze praktijk een vast onderdeel van de periodieke controle) en een inventarisatie van uw mondhygiene. Hierbij schenken we aandacht aan hoe u dat zelf nu al doet, en sturen we zonodig bij. Uitleg over deze score kunt u vinden in het filmpje.

Hoe is uw DPSI -score?

Na deze afspraak maakt de tandarts samen met de preventie-assistente op basis van de DPSI-score een inschatting van uw risico en kan het nodig zijn om een afspraak te maken bij de mondhygiëniste.

De gemaakte röntgenfoto's en uw behandelwensen en -behoefte worden door de tandarts in een behandelplan gezet en wij nemen dan contact op voor de vervolgbehandeling. Ook wordt in overleg met u bepaald met welk interval u weer voor controle bij ons terug komt.
Deze controle-afspraak kunt u dan gelijk maken, of u wacht onze oproep via de e-mail danwel een kaartje af.

Tijdens het eerste gesprek willen we graag beschikken over al uw gegevens, wilt u ervoor zorgen dat deze dan bij ons in de praktijk aanwezig zijn?